SOCIAAL                                                                                                                                                                                                                                                MANAGEMENT                           


 

 

Nieuws
Producten
Inhoud Training
Artikelen
Essays
Idee
Burnout

 

        WELKOM OP DEZE WEBSITE        

Sociaalmanagement gaat over aansturen en aangestuurd worden, sociaal omgaan  met anderen en met onszelf .  

 Inleiding

De manier van omgaan met elkaar op het werk en de manier waarop we met onszelf en werk omgaan hebben veel invloed op ziekte verzuim.
Inzicht in de dynamiek en effecten van sociaal - management in het bedrijfsleven is daarom voor iedereen winstgevend. 
Het levert een constructieve bijdrage aan het beter omgaan met stress en stagnatie op het werk en behouden of terug krijgen van plezier en productiviteit.
 

WEBSITE

Deze Website is opgezet als IDEEňNBUS  (gjtak@sociaalmanagement.nl )  met ideeŽn, essays , inspirerende uitspraken, discussies en  toegankelijk geschreven artikelen

Sociaalmanagement.nl heeft als bedoeling een vooral inspirerende en stimulerende ontmoetingsplaats te zijn  voor zowel werkgevers, werknemers als managers.

Door g
ebruik te maken van de verzameling van ideeŽn en artikelen op deze site kunnen verbeteringen  gestimuleerd worden bij onszelf en in de sociale cultuur op het werk.

Doel
is informatie delen en met meer plezier in je werk een optimale en professionele verhouding met jezelf, elkaar en de organisatie krijgen of behouden.


WERKSTRESS

Werkstress  in de negatieve vorm, kan uiteindelijk leiden tot Burn-out  (Burnout) als gedurende langere tijd stress ons  evenwicht uit balans brengt omdat we te weinig aandacht aan herstel geven.
Eenzijdigheid in de omgang met onszelf en in de  sociale omgang met elkaar op het werk zijn de belangrijkste ondermijnende stress factoren.
Het is vooral het gebrek aan aandacht voor de menselijke aspecten op het werk door onszelf en bureaucratisch gestandaardiseerde aansturing en regelgeving die stress en stagnatie op het werk veroorzaakt.
Sommige mensen met veel stress lukt het, om in de weekenden, de vakantie of met kortdurend ziekteverzuim weer te herstellen en genoeg energie op te doen om aan het werk te blijven.
Anderen lukt dat steeds moeilijker, stressklachten nemen toe evenals de frequentie van kortdurend ziekteverzuim.  Deze mensen ontwikkelen naast piekeren en slapeloosheid klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, onrust, geprikkeldheid, concentratieproblemen en moeilijk ergens toe komen.
Dit slechter gaan functioneren en niet meer herstellen leidt  op zichzelf tot nog meer stress, de cirkel versterkt zichzelf met zonder tijdig ingrijpen het risico van Burn-out als eindresultaat.
Burn-out is  uiteindelijk vooral een geneeskundig probleem en zichtbaar aan de ernstig verstoorde herstel curve in de complexe hormoonregeling in ons lichaam. 

De Dynamiek van Burn-out.

Medisch bezien heeft Burnout  de volgende dynamiek ; door het chronisch onvoldoende herstellen na stress reacties in ons lichaam, raakt het hormonale herstelvermogen "zelf " ondermijnd.
Daarom treedt de Burnout meestal voor ons idee plotseling op als reactie op een nieuwe heftige stressvolle gebeurtenis. Ons lichaam raakt medisch fors ontregeld omdat onze hormoonhuishouding het vermogen zich te herstellen is kwijtgeraakt.
Psychologisch bezien is Burn-out het gevolg van een combinatie van ingewikkelde intra-acties met ons zelf en beperkende inter-acties met anderen.

 Sociaal-management

Sociaalmanagement richt zich op deze twee invalshoeken.
Bij de
"inter-acties" tussen mensen is bepalend welke positie gekozen wordt in een specifieke situatie ten opzichte van elkaar.
Hoe de relatie gedefinieerd wordt bepaald hoeveel initiatief er wordt genomen en door wie .
Hoe veelzijdig of beperkt het gedrag en reactie repertoire is van de deelnemers beÔnvloed in sterke mate hoe bevredigend de interacties met elkaar verlopen.
Bij de invalshoek "intra-acties" domineert wat zich in de mens afspeelt. Hier gaat het over individuele ervaringen, waarden en normen, kernkwaliteiten, gevoeligheden, schaamte en schuld en eisen waar aan voldaan moet worden.
De uitgebreidheid en genuanceerdheid van het gedachten en gevoels repertoire van het individu is hier bepalend voor het welbevinden.

Sociaalmanagement gaat over het aansturen en aangestuurd worden.
De stijl van leiding geven (inter-acties) in een bedrijf en de specifieke wijze van aansturing van iedere manager heeft bedoelde en onopgemerkte effecten, die zoals bekend veel invloed hebben op de sfeer in een bedrijf.
Hoe hoger in de rangorde iemand functioneert, hoe meer mensen profiteren of juist last hebben van bepaalde persoonlijke stijlen.
Onbedoelde negatieve effecten worden ook bepaald door de wijze waarop de aansturing wordt opgevat en ontvangen.
Om onnodige Stress en risico op Burn-out te voorkomen, is het bedrijfsmatig wenselijk elkaar zo open mogelijk informatie te geven over effecten van doen en laten in het omgaan met elkaar.
Dat dit soms onvoldoende gebeurt heeft allerlei oorzaken, angst voor elkaar is de belangrijkste.
 

AANSTUREN een vak apart door allerlei Dynamieken

Aansturen, organiseren en bijsturen van een bedrijf is een vak, waar kennis uit de psychodynamiek een goede bijdrage aan kan leveren.
Enkele voorbeelden: loyaliteit, wederkerigheid, invoegen, rivaliseren / concurreren en samenwerken spelen op het werk een sfeer bepalende rol.
Veel krachten zijn vergelijkbaar met de dynamiek van een gezin ; wie heeft wat voor het zeggen, hoe help je mensen te groeien en ontwikkelen, hoe rivaliseer je, hoe werk je samen, hoe verdeel je leuke en minder leuke taken, welk perspectief wordt ieder geboden.
In het samenwerken op het werk spelen groepsdynamische processen rond waar hoor ik bij, groepscohesie, groepsnormen, beperkende en verruimende groepsoplossingen bij allerlei overleg een belangrijke rol.
Hoewel veel krachten op het werk psychodynamisch lijken op die van een gezin, " is" het werk geen gezin. 
Als een van de partijen niet voldoende oplevert wordt het contact "gewoon" beŽindigt.
In de openheid naar elkaar en in het omgaan met onszelf en anderen is het van wezenlijk belang het professionele karakter van de relatie met het werk niet uit het oog teverliezen.
In de soms stressvolle wijze waarop mensen met zichzelf omgaan zijn ze zich niet altijd bewust hoe gedachten en gevoelens uit het verleden invloed hebben in het heden.
De arbeidsmoraal die je mee hebt gekregen, ervaringen met waardering en erkenning krijgen, verwachtingen van anderen, de rol van perfectionisme en vele andere invloeden neem je mee naar je werk. 
Inzicht in hoe heden en verleden elkaar negatief en positief kunnen beÔnvloeden kan helpen.
Leren hoe je zelf invloed kan hebben op gedachten en gevoelens  en op positie innemen t.o.v. anderen, werken verruimend.         

De artikelen op deze website zijn hiervoor te downloaden voor privť gebruik.
 

 TRAINING

Aandacht van het bedrijf, gericht op uitbreiding van competenties en verhoging van weerbaarheid leidt tot meer werksatisfactie en terugdringing van het ziekteverzuim.
Een open onderhandelingsklimaat, motiveert en stimuleert samenwerking en daarmee plezier in het werk.
Door uitbreiding van vaardigheden  over en weer, wordt het professioneel bespreken wat goed gaat en wat stagnatie en problemen geeft op het werk makkelijker en daarmee wordt  voor het bedrijf optimale bijsturing mogelijk.
Hoe beter de manier waarop ervaringen op de werkvloer en belangen vanuit het management  op elkaar afgestemd worden hoe beter het bedrijf functioneert.
Het risico bij stagnatie is vaak dat problemen teveel geÔndividualiseerd worden en daardoor te weinig op het werk zelf worden onderzocht en besproken.
Regelmatig werkoverleg, liever regelmatig en kort dan lang en zelfden, helpt stagnatie en negatieve werkstress te verminderen, en plezier in het werk te behouden of terug te laten keren.
Effectiviteit en productiviteit ontwikkelen zich in een open cultuur die gericht is op nieuwsgierigheid over en weer.
Een gesloten cultuur is gebaseerd op angst en verborgen frustraties en leidt op termijn zoals bekend tot stagnatie.
Zo'n cultuur kenmerkt zich door gebrek aan bijsturing en positieve dynamiek omdat juist de goed bruikbare informatie weg wordt gemaakt door allerlei individuele belangen en angsten van zowel het management als werknemers.
Met aandacht voor ervaringen binnen het bedrijf uit het verleden en training op de gewenste toekomst gericht, kunnen afdelingen en groepen geholpen worden de vermijding in hun cultuur te doorbreken, zodat werkprocessen en ontwikkeling beter doorstromen .

 VOORDEEL van aanbod in groepsverband

Deelname aan zelf uitgekozen "modules"  (Inhoudsopgave training  SOCIAALMANAGEMENT)  in groepsverband met een kortdurend aanbod rondom gerichte thema's, geeft veel voordelen. Zie Essay artikel over voordeel groep.

Deze Groepstrainingen in diverse aspecten van sociaal-management  zijn zowel gericht op management als op werknemers niveau. 
In deze bezinning op het werk is de kern het meer zicht krijgen op eigen individuele intra-acties en inter-actionele effecten van eigen gedrag en dat van anderen.
Doel is het uitbreiden van opvattingen en gedragsmogelijkheden naar meerzijdigheid waar een en ander nog niet volledig is vastgelopen in eenzijdigheid, zodat zowel  de mensen als de organisatie flexibeler , weerbaarder en dynamisch  blijven of weer worden.   

 PRODUCTEN

 (Producten van SOCIAALMANAGEMENT).

De Training, Coaching en Advisering vanuit sociaalmanagement is gespecialiseerd in de sociale aspecten van arbeidsgerelateerde vragen.
Alle geledingen in de organisatie zijn en worden hierbij nauw betrokken.
De basisvisie in analyse en programma aanbod van Sociaal-management is systeemgericht en psychodynamisch

 

 

   Contactgegevens

Drs. G.J.Tak   (Opleider, Supervisor, Groeps - Psychotherapeut)

Telefoon

0204904652

Fax

0204904652

Postadres 

  Mattenbiesstraat 94 1087CC AMSTERDAM        1020 MJ  

E-mail

Algemene informatie en webbeheer : gjtak@sociaalmanagement.nl

  

 Sociaalmanagement.nl   is een initiatief van   Drs. G.J.TAK   

 Links naar andere websites:  Burnin.nl

                                                      Stressophetwerk.nl

 

 

horizontal rule

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan gjtak@sociaalmanagement.nl.
Laatst bijgewerkt: 03 oktober 2005

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan gjtak@sociaalmanagement.nl.
Laatst bijgewerkt: 03 oktober 2005