SOCIAAL

                                         MANAGEMENT

 

INHOUD en PROGRAMMAONDERDELEN

                   van de groep / training meer plezier in je werk .

 

 

MOTTO:  

 

                           Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken

                           Blijf ik denken zoals ik altijd al dacht

                           Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht

                           Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd

                           Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd

                           Blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan

                           Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan

                           Blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt

 

 

Het volledige programma van de groep/training bestaat uit 10 wekelijkse zittingen van 2 ½  uur met  na  3 maanden een 11e   terugkom en afrondings zitting.                                  

 

Voorafgaand aan ieder onderdeel wordt door de deelnemers literatuur gelezen  over een onderwerp (10-20 blz..) met aansluitende huiswerk opdrachten om de diverse invalshoeken  en thema’s eigen te maken.

 

1. INLEIDING

 

Na kennismaking met elkaar worden met diverse technieken bij iedere deelnemer eigen haalbare persoonlijke doelen  en punten  van aandacht voor de komende training, op papier gezet. 

De groep denkt met ieder mee over hoe deze doelen zichtbaar kunnen worden en hoe de deelnemers daarbij een ondersteunende en  helpende rol kunnen hebben.

 

2. SPANNINGEN / STRESS

 

Begrijpen wat er lichamelijk allemaal gebeurt geeft inzicht in signalen van spanning, en het belang van herstellen van inspanning.

Aandacht aan wat voor ieder het leven zwaarder maakt met negatieve spanningen en lichter maakt met positieve spanningen en welke veranderingen in de omstandigheden een opbouwende werking kunnen hebben zijn belangrijk.

Het gaat om het zoeken naar verruiming  van mogelijkheden en vermindering van  beperking.

 

3. REALISTISCH DENKEN

 

Ons Denken heeft bepalende invloed op ons welbevinden. Probleem bij onze manier van denken is vaak dat we teveel algemeniseren, te weinig nuanceren en onszelf  met overdrijvingen in de problemen brengen zonder dat we ons dat realiseren.

Ook met onze automatische gedachten   ( “zie-je-wel  -ismen) ondermijnen we onszelf zonder ons dat realiseren. Zie je wel dat ik het niet kan is bijvoorbeeld reden om te stoppen met wat ik aan het doen ben, zonder dat ik me nog afvraag wat er nu eigenlijk precies niet lukt of moeilijk is.

Als we deze algemeenheden en mogelijke overdrijvingen van onszelf leren onderkennen en uitdagen, kunnen we gebeurtenissen in ons leven op een andere manier leren bezien en benaderen.

Wat je over iets denkt bepaalt wat je over iets voelt, op je manier van denken kan je meer invloed uitoefenen dan je denkt als je je denkgewoontes onderzoekt en gedachten leert uit te dagen.

Ik kan denken en voelen wat ik wil is realistischer dan je gedachten en gevoelens als automatisch en enige werkelijkheid opvatten. 

 

4. POSITIE INNEMEN

 

De theorie van de acht interactie posities van de “Roos van Leary”  helpt  de verschillende posities die je inneemt ten opzicht van anderen en die anderen innemen t.o.v. jou, te leren kennen.

Met name het meer beseffen van de invloed die je zelf hebt, met de door jou ingenomen positie t.o.v. de ander, helpt goed om meer regie terug te krijgen.

Zicht op de verschillende effecten van eigen gedrag op anderen en leren van de mogelijkheden om andere posities in te nemen en te kunnen kiezen waar dat wenselijk en nodig is, geeft verruiming van je mogelijkheden in je omgang met anderen.

 

 5. KWALITEITEN

 

Bij veel stress, zijn mensen geneigd hun kwaliteiten extra in te zetten en daarmee lopen ze een gerede kans veel te veel van het goede in te zetten.  Zonder dat ze dat tijdig in de gaten hebben  putten ze zich uit in meer van hetzelfde.

“Valkuilen” geven zicht op de negatieve effecten van teveel inzet van dezelfde kwaliteit van jezelf. Als veel oog hebben voor de belangen van een ander een kwaliteit van je is, kan bijvoorbeeld bij veel druk het oog hebben voor de ander omslaan in  bemoeizuchtig voor de ander worden.

Wat oorspronkelijk positief was wordt negatief en leidt vervolgens tot zelf te kort komen,  een op termijn uitputtend risico zijn voor Burn-out.

Je kwaliteiten leren kennen en handvaten leren om niet in een negatief patroon van overdrijving terecht te komen, staat centraal in dit onderdeel rond kernkwaliteiten van jezelf en de verbanden met allergieën.

 

 6. ACTIEF LUISTEREN

 

Mensen die onder druk staan moeten vaak alle zeilen bijzetten om 'zichzelf staande te houden',  zij hebben daardoor vaak geen oor (meer) voor een ander. 

Dit onderdeel leert hoe plezierig het is als een ander echt naar je luistert en hoe belangrijk het is om goed naar de ander te kunnen luisteren. Goed luisteren is na gaan of datgene wat je (altijd) interpreterend hoort ook daadwerkelijk datgene is wat werd gezegd en bedoelt. 

Open contact door optimale aandacht over en weer, werkt spannings verminderend.

Actief kunnen luisteren helpt goed het eigen isolement en dat van een ander te doorbreken.

Contacten in je leven die eenzijdig zijn geworden kunnen hiermee weer meerzijdig worden.

 

 7. WEDERKERIGHEID en ASSERTIVITEIT

 

Assertiviteit is opkomen voor jezelf door in te gaan op wat een ander met je doet met behoud van het contact met jezelf.

Het gaat niet alleen om ik win of jij wint, maar om zoeken naar ik en jij kunnen iets winnen, dus een mate van wederkerigheid.

Niet alleen het stellen van de grenzen, maar de grenzen ook op een dusdanige manier aangeven dat het contact behouden blijft , blijkt een kunst.

Dit onderdeel geeft inzicht in de verschillen tussen subassertief, assertief en agressief gedrag.

Doel is bevredigender contact met jezelf en met anderen krijgen en het gevoel over je “Zelf” t.o.v. anderen te verbeteren en terugtrek gedrag om te buigen.

 

8. STEUN VRAGEN en GEZELSCHAP ZOEKEN

 

Mensen zijn vaak geneigd de dingen zelf te doen of op te knappen, en vinden het  lastig steun te vragen.

Oude normen en waarden drijven ons vaak in de hoek, alsof we eindeloos moeten blijven bewijzen dat we het “zelf” kunnen.

Als kind was het ook leuk en de bedoeling om te laten zien wat je allemaal kon in de wens als “grote” behandelt  te worden.

Als volwassene jezelf afvragen of je opgebouwde gewoontes nog functioneel zijn in het heden, heeft allerlei heilzame effecten zoals bijvoorbeeld in dit geval jezelf meer gezelschap gunnen en beter samenwerken.

Tijdig en zonder teveel belemmeringen assistentie kunnen vragen en omgekeerd van betekenis  kunnen  zijn door steun te bieden is bij het voorkomen van te veel werkdruk belangrijk en verhoogt het plezier.

 

 9. OMGAAN MET CONFLICTEN

 

Mensen vinden het over het algemeen lastig om met conflicten om te gaan. Veel moeite hiermee heeft te maken met ervaringen rond conflicten in het verleden.

Dit onderdeel geeft handvaten voor conflicthantering.

Het is helpend zicht te krijgen op diverse stijlen van omgaan met conflicten en de effecten daarvan passend bij de aard van jezelf en van de verschillende soorten conflicten.

“Goed” onderhandelen is pas weer mogelijk als inzicht terug wordt verkregen waar diverse belangen elkaar kwijt zijn geraakt.

Angst is hierbij vaak een slechte raadgever.

Veel aandacht wordt dan ook besteed aan oorsprong en effect van hoog oplopende gevoelens, als gevolg van oude ervaringen en automatische gedachten bij conflicten.

Het overwinnen van de angst voor conflicten en vermindering van de vermijding, versterken gevoelens van competentie en weerbaarheid. 

 

10. OPEN ZITTING EN EVALUATIE

 

Inhoudelijk door deelnemers zelf in te vullen met onderwerpen die in de training en de groep zijn blijven liggen of nog  extra aandacht behoeven.

 

- Terugkijk op oorspronkelijke doelen en verschuivingen.

- Waar persoonlijk het meest, waar het minst aangehad.

- Evaluatie van de training.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

11. TERUGKOM ZITTING                         +/-  3 maanden later.

 

- Afronding en terug blik.

- Zijn doelen behaald en verandert.

- Hoe heeft wat je geleerd hebt doorgewerkt op je werk.

- Wat heb je goed vast kunnen houden.

- Wat heeft nog aandacht nodig van jezelf.

- Afscheid en evaluatie van elkaar.

                                                                                     

 

Naast het volledige programma is het ook mogelijkheid voor de afzonderlijke onderdelen te kiezen in de vorm van workshops die aansluiten bij de behoefte van de deelnemers van een training.

Op die manier is een product op maat  te maken met één of meerdere onderdelen.

                  

Gilles Tak, Psychotherapeut en Ada Krale, Sociologe, Preventiewerkster hebben elkaar de afgelopen jaren   geënthousiasmeerd en uitgedaagd op het werkterrein van de arbeidshulpverlening en sociaalmanagement.

Samen hebben we veel artikelen geschreven en herschreven, groepen verzorgd en opleiding gegeven aan groepstrainers.

 

De diverse invalshoeken en  thema’s zijn te downloaden op deze website onder Artikelen, veel leesplezier.